HUR KAN VI UTNYTTJA VÅRT BOSTADSBESTÅND PÅ ETT BÄTTRE SÄTT?

KAN VI MED HJÄLP AV AI – VERKTYG LÖSA EN DEL AV BOSTADSKRISEN?

Att vi idag upplever att vi har brist på bostäder kan inte ha undgått någon! Åtminstone två tredjedelar av Sveriges kommuner uppger brist på bostäder.

Sverige har enligt SCB cirka 4,9 millioner hushåll. Bostadsytan per person i Sverige är högre än i de flesta andra länder!

Det är genom politiska beslut som vi har hamnat i dagens situation; förstärkt av billiga pengar. Vi har haft hyresreglering i olika former sedan Andra Världskriget. En hyresreglering som under vissa tider har varit värdefull men som oftast har varit ett stort hinder!

Idag är drygt 40 procent av alla hushåll i Sverige enpersonshushåll. Drygt 900.000 av dessa personer bor antingen i villa eller i bostadsrätt varav 430.000 är 65 år eller äldre. Vårt nuvarande skattesystem missgynnar intresset för att byta från villa till bostadsrätt eller från stor till mindre bostadsrätt. Det skulle annars säkert kunna frigöra flera hundra tusen bostäder för familjer med barn!

Vi borde därför inte ha någon bostadsbrist och det finns heller inget självändamål med att bygga nya bostäder! Det finns ju också miljömässiga fördelar med att utnyttja befintligt bostadsbestånd på ett effektivare sätt! Då talar vi om en cirkulär ekonomi!

Om vi tänker oss en stor databas som kan innehålla uppgifter om personer som bor i villa eller bostadsrätt och som är i behov av en större eller mindre bostad. Databasen skulle då komma att innehålla önskemål om bostadsstandard, läge och ett stort antal andra parametrar.

Då skulle man med hjälp av AI som verktyg kunna matcha personer/hushåll som är intresserade av att byta bostad med varandra och kunna presentera varje alternativ på ett läsbart och faktastyrt sätt.

Idag betalar du 22% i vinstskatt vid försäljning av en ägd bostad. Det gör att många människor avstår från en försäljning när man inser att man förlorar ekonomiskt på att flytta. Vid finansiella byten skulle man kunna tänka sig att vinstskatten skulle vara lägre eller helst utebli! Idag bor människor kvar i villor och större bostadsrätter längre än vad man önskar och vi får därför en ineffektiv användning av vårt bostadsbestånd.

I det här fallet talar vi inte om försäljning, vi talar om byten som gynnar bostadsmarknadens effektivitet!

Vi skulle kunna kalla det för finansiella byten!

Den samhällsekonomiska vinsten är så stor att den försvarar skattefriheten! En sänkning av ränteavdrag och/eller en förändring av fastighetsskatten skulle samtidigt kunna genomföras för att kompensera för lägre skatteintäkter. Ränteavdraget genererar idag per år en kostnad för staten på mellan 50-60 miljarder.

 Sedan år 2000 har de varuproducerande företagen i näringslivet ökat sin produktivitet signifikant. I byggsektorn har produktivitetstillväxten varit mer eller mindre obefintlig. Medan priserna på varor producerade i Sverige, mätt med BNP deflatorn, stigit med i genomsnitt 1,5 % per år, har priserna i byggsektorn ökat med 4% per år. Siffrorna pekar på allvarliga strukturproblem inom byggsektorn. (källa: Professor Lars Jonung).

Det minskade behovet av nyproduktion av bostäder skulle öka konkurrensen inom sektorn och förhoppningsvis innebära högre produktivitet och dessutom påverka klimatet positivt. Samtidigt finns enorma byggbehov för energi- och klimatomställningar, expansionen av försvaret och kriminalvården.

Vi talar om samhällsekonomi versus företagsekonomi. Det är möjligt att nybyggnationen av bostäder skulle påverkas negativt men samtidigt ökar renoveringsbehovet vid ökat antal bostadsbyten.

Behovet av mäklare skulle förmodligen inte minska även om mäklaren får en annan roll!

När det gäller hyresrätter kan man skapa en liknande databas (matchningssajt), med hjälp av AI, där människor kan matcha sina förändrade behov av bostad med varandra …….och med hyresvärdens goda minne.

TOMAS JUNGLANDER

VI HADE VÄRLDENS KANSKE BÄSTA ELSYSTEM!

I mitten på 1990 talet tog avregleringarna av el, post, tele och tågtrafik fart på allvar. Målen var effektivare marknader, bättre kvalitet och lägre priser.

Sverige gick med i EU 1995 så det var ingen tillfällighet att avregleringen av elmarknaden ägde rum 1996. Vi hade redan från början ett behov av att vara till lags. Vi ansträngde oss att vara bäst i klassen när det gäller anpassning. Vi anpassar oss mer än andra EU länder genom hela 2000 talet. Det gäller till EU i allmänhet och till Danmark i synnerhet. Vi stänger två väl fungerande kärnkraftverk i Barsebäck 1999 och 2006 efter påtryckningar från Danmark.

Sverige blev ett rikt land genom att öppna sig mot omvärlden. Exporten av råvaror som järnmalm, trä, stål och pappersmassa är fortfarande ett av fundamenten för det svenska välståndet. Och det är här som god tillgång till billig energi kommer in!

Sverige hade tillgång till älvar i norra delen av landet som kunde byggas ut för att ge vattenkraft. Sverige tog också ett tidigt beslut om att satsa på kärnkraft för södra delen av

landet. Den tekniska kompetensen för att genomföra det hade vi tack vare ASEA ATOM i Västerås.

”Elen sågs inte som en handelsvara utan som en gemensam samhällsnytta. Det var ett synsätt som levde kvar ända till avregleringen 1996” säger KTH professor Arne Kaijser.

Sverige lämnade då ett av världens bästa elsystem. Med vattenkraften i Norrland och de tolv kärnkraftreaktorerna i södra Sverige hade vi ett helt fossilfritt elsystem. Vi hade också ett underförstått kontrakt med så väl hushåll som företag och kommuner om att billig och leveranssäker el var en självklarhet i Sverige även på vintern.

I mellersta och södra Sverige stod dessutom ett tiotal reservkraftverk startklara.

Avvecklingen av planerbar elkraft i södra Sverige och grannländernas fossilberoende har blivit en kostsam katastrof för svenska elkonsumenter. Mellan 1999 och 2020 har vi stängt sex av våra 12 kärnkraftsverk.

Den bästa medicinen på kort sikt är att sänka skatten på el och den enda medicinen på lång sikt är att producera mer billig el i södra Sverige och i grannländerna.

Indelningen i olika elprisområden som anses vara boven i dramat kring dagens elpriser blev genomfört 2011. Bakgrunden var att Danmark år 2006 anmälde Sverige till EU – kommissionen för att Sveriges brist på elprisområden var ett brott mot EU:s regler och kunde strida mot konkurrensreglerna. Skåne hade vid den tiden billigare el än Danmark. Sverige gick med på att indela den svenska marknaden i olika elprisområden!

Det blev ingen debatt om konsekvenserna för den svenska elmarknaden. Sverige är i dag nettoleverantör av el till EU och vi har fått tyska elpriser som slår hårt särskilt i södra Sverige. 

När Miljöpartiet och Socialdemokraterna bildar regering 2014 så kommer man överens om att ersätta kärnkraften med sol, vind och annan förnybar energi. Därmed avbryts planerna på ny kärnkraft och den gamla kärnkraften får tuffare krav, som påskyndar dess stängning.

Vi har ännu inte sätt alla följder av energikrisen. En kris som vi hade kunnat undvika. I stort sett alla regeringar sedan avregleringen 1996 är ansvariga för detta genom ogenomtänkta och kortsiktiga beslut inom miljöområdet Det gäller den politiska processen i Sverige för att behålla regeringsmakten!

Sverige har anpassat sig till EU:s teoretiska och verklighetsfrämmande energipolitik. Samtidigt har Tyskland utan någon större kritik fram till helt nyligen gjort sig helt beroende av ett sedan 2008 krigsaktivt Ryssland genom hög andel import av gas och olja därifrån.

TOMAS JUNGLANDER

”ALLMÄN TRO PÅ LÅG RÄNTA KAN VARA FÖRÖDANDE”

”Riksbanken anses allmänt i Sverige ha ­kontroll över ränteläget, men ett flock­beteende kring detta kan bädda för en ny ekonomisk kris”

skriver professor Lars Oxelheim (SvD 2019-01-14)

Han och bland andra Lars Jonung har varit tidigt ute med varningar men varken Riksbanken eller politikerna har tagit hoten på allvar.

Politikerna har haft många år på sig att tex minska möjligheten till ränteavdrag … och kanske införa en rättvis fastighetsskatt.

Stefan Ingves har som ett mantra i många år basunerat ut att vi har ”EXACT” tvåprocents inflation att följa i våra beslut.

Detta trots att han vet att det är ett trubbigt instrument inte minst för att Sverige har haft en liten annorlunda beräkningsmetod än andra länder.

Om inte inflationen hade gått upp så mycket under 2022 så hade både SCB och Riksbanken blivit avslöjade nu 2023 när beräkningsmetoden har ändrats!

Vi läser dagligen om hur priserna på villor och bostadsrätter faller, under 2022, med omkring 15 procent! Vad vi inte får veta är att priserna sedan år 2001 har stigit med över 200 procent.

Det innebär att miljontals svenskar har bott gratis under många år tack vare att deras förmögenhet har ökat kraftigt.

Under samma period har inflationen bara stigit med cirka 30 procent. Det kan jämföras med att inflationen bara under 2022 steg med cirka 10 procent.

Den gigantiska förmögenhetsökningen för en stor grupp svenskar har tyvärr också resulterat i att svenska konsumenter i dag är mycket högt skuldsatta!

Och inte nog med det! Kronans svaghet har resulterat i höga importpriser. Genom vår låga självförsörjningsgrad har svenska konsumenter drabbats extra mycket!

När jag började att regelbundet resa till Danmark år 2013 var kursen 1,16 idag är den 1,52. Det förvånar mig att skåningarna inte gör uppror!

TILLHÖR DU DEN MILLION HUSHÅLL SOM HAR BOTT GRATIS UNDER HELA 2000 TALET?

Vi läser dagligen om hur priserna på villor och bostadsrätter faller, under året med omkring 15 procent! Vad vi inte får veta är att priserna sedan år 2001 har stigit med över 200 procent.

Det innebär att miljontals svenskar har bott gratis under många år tack vare att deras förmögenhet har ökat kraftigt. Under samma period har inflationen bara stigit med cirka 30 procent. Det kan jämföras med att inflationen bara under 2022 nu börjar närma sig 10 procent.

Den gigantiska förmögenhetsökningen för en stor grupp svenskar har tyvärr också resulterat i att svenska konsumenter i dag är mycket högt skuldsatta.

De extremt låga låneräntorna under många år har invaggat oss i en tro att detta gäller för evigt och att det är bra för ett samhälle!

Den utlösande faktorn för låga räntor var den stora finanskrisen i USA åren 2007-2008.

Federal Reserve med ordföranden Ben Bernanke i spetsen sänkte räntan kraftigt och tryckte fler sedlar för att undvika att det uppstår underskott på pengar i samhället.  Bankerna fick möjlighet att öka sin utlåning till låg ränta för både offentliga och privata kunder. Det gynnade ekonomin inte bara i USA och reducerade följdverkningarna av den stora finanskrisen. Idag har vekligheten kommit ifatt och vi vet ännu inte om den medicinen var den riktiga på lång sikt.

Flera kända nationalekonomer har varnat för den här utvecklingen under flera år men varken våra politiker eller Riksbanken har lyckats eller ens försökt att stoppa den utvecklingen. Vi har lidit av en dopad ekonomi som inte har varit omöjlig att sätta stopp för!

Prisökningen på bostäder tog ytterligare fart när fastighetsskatten avskaffades. Ekonomer giller skatten i motsats till våra politiker eftersom den är minst skadlig. Skatten som den såg ut när den avskaffades den 1 jan 2008 var säkert felkonstruerad och orättvis men det finns bra konstruktioner i andra länder.

Den minst skadliga fastighetsskatten, som jag känner till, finns i Kalifornien. Där sätts skatten inte efter taxeringsvärdet som påverkar alla oavsett om man säljer sin bostad eller inte utan efter försäljningspriset. Det innebär att köparen vid varje tillfälle känner till skattens storlek.

När ett visst område, tex en skärgårdskommun, blir populärt och priserna stiger påverkas inte de permanent boende.

När fastighetsskatten skaffades blev det än mer lönsamt att bo kvar även för enpersonshushåll speciellt som ränteavdraget på 30 procent behölls till ekonomernas stora förvåning. Inte ens när bostadsräntorna har varit låga under många år har politikerna vågat trappa ner på ränteavdraget och nu skyller man på att räntorna har gått upp så mycket.

Idag är drygt 40 procent av alla hushåll i Sverige enpersonshushåll. Drygt 900.000 av dessa personer bor antingen i villa eller i bostadsrätt. Vårt nuvarande skattesystem missgynnar möjligheten att byta från villa till bostadsrätt eller från stor till mindre bostadsrätt. Det skulle annars säkert kunna frigöra flera hundra tusen bostäder för familjer med barn.

Bostadsbristen är omfattande och störst är behovet av hyresrätter med hyror som vanligt folk har råd med. Vi behöver en ansvarsfull omreglering av hyresmarknaden. Det kräver en flexiblare hyressättning med hänsyn till efterfrågan vilket förmodligen innebär högre priser i storstädernas innerstad men lägre hyror utanför centrum.

Vi vet också att hyresnivåerna i hyresrätter på andrahandsmarknaden ligger skyhögt över vad lägenheten egentligen kostar.

Bostadsfrågan fanns inte med på ett tydligt sätt i den nya regeringens skriftliga överenskommelse Tidöavtalet och det kan man ju förstå! Försummelser under många år kan vara svåra att hantera!

Harry Martinson – ständigt aktuell

För många år sedan, när jag regelbundet besökte Göteborg, hörde jag talas om en målning om sjömanslivet med författaren och Nobelpristagaren Harry Martinson. Den skulle finnas på en vägg i ett hus med sjömansanknytning.

För några år sedan fick jag veta att målningen finns på en vägg i Sjömanshemmet vid Masthuggstorget.

Sjömanshemmet lades ned 1972 och är idag en bostadsrättsförening. Den gamla delen av huset innehåller en samlingslokal.

På väggen finns en tjugo meter lång fresk/målning av konstnären Torsten Billman. Verket heter Till sjömännen – havets arbetare. Torsten Billman hade precis som Harry Martinson varit sjöman och hade också lämpat kol och eldat pannor på olika skepp.

Fresken är fylld av motiv från det hårda sjömanslivet. I ett brev till sin välgörare Brita Hertzman-Ericson i sep 1944 skriver Martinson: ” Där förekommer min ringhet sittande drömmande bland sjötång vid sidan av Magellan och Vasco da Gama, Plimsoll m.fl.”

På fresken finns citat ur Martinsons sjödikter målade in. På andra bilder får vi bland annat veta vilka olika typer av människor som förr i tiden sökte sig till sjömanslivet och om det hårda livet som eldare ombord.

Martinson vistades ofta i Göteborg på 1920 talet mellan olika båtar och resor!

Konstnären, tecknaren och krönikören Anders Andersö (SvD) har fångat Martinsons liv från den fattiga sjömannen till Hedersdoktoratet vid Göteborgs Universitet 1954!

Tomas Junglander

2022-08-05

DONALD TRUMP OCH HANS VÄRLD 2016-2021

          

                                       Personliga reflektioner

                                                       av

                                          Tomas Junglander

            TRUMP blev till sist den loser som han alltid har föraktat!

Inom utrikespolitik och diplomati eftersträvar vi win/win situationer så att alla kan känna sig som vinnare.

För Trump har win/lose alltid varit ett mål i sig, därför har han i regel valt att förhandla med varje land för sig – ungefär som en affärsuppgörelse med sig själv som vinnare!

Mina reflektioner och iakttagelser gäller enbart utrikespolitik annars skulle det bli för omfattande.

Donald Trump arbetade på olika sätt för att nedmontera de internationella institutioner som garanterar samarbete och en regelbaserad världsordning – vare sig det gäller fred, kultur, klimat eller handel.

 PARISAVTALET

Avtalet är ett historiskt och rättsligt bindande klimatavtal som ska driva på klimatomställningen och skapa en hållbar framtid.

President Trump inledde redan första året av sin mandatperiod processen för att lämna avtalet Ett avtal som enligt honom är skadligt för den amerikanska ekonomin och inte sätter tillräckligt stor press på fattigare länder.

President Biden har begärt inträde i det globala klimatavtalet igen, bara drygt två månader efter att landet officiellt lämnade avtalet under Donald Trump.

VÄRLDSHÄLSOORGANISATIONEN (WHO)

President Trump beslöt i maj 2020 att lämna WHO efter att ha beskyllt organisationen för att under coronapandemin låta sig kontrolleras av Kina. Under de första timmarna som president rapporterade Joe Biden att USA är tillbaka i WHO

VÄRLDSHANDELSORGANISATIONEN (WTO)

WTO sjönk ner i dvala under Donald Trumps presidenttid då USA även blockerade valet av ny generaldirektör genom att inlägga veto mot nigerianskan Ngozi Okonjo-Iweala. President Biden har nu godkänt henne!

USA har med rätta riktat kritik mot att vissa länder, i första hand Kina, får definiera sig som utvecklingsekonomier och därmed få handelsfördelar trots att dessa länder tillhör världens största exportnationer.

Skarpa krav finns från många håll på att WTO måste reformeras.

Handelskrig, strafftullar och tariffer har blivit politiska instrument inte minst genom Trump!

IRANAVTALET.

Efter att Iran 2015 kommit överens om ett avtal med USA, Ryssland, Kina, Storbritannien, Frankrike och Tyskland för att reglera det iranska kärnenergiprogrammet lyftes sanktionerna mot landet. Avtalet ger omvärlden insyn i Irans fruktade kärnenergiprogram i utbyte mot ökad handel med iranierna.

USA drog sig ur avtalet under Trump och återinförde sanktionerna mot Iran! Utöver det införde USA de mest kraftfulla sanktioner mot Iran som var möjliga. Även andra länder som då stödde Iran kom att drabbas av sanktioner. Avtalet har misslyckats att hindra Irans kärnvapenambitioner, enligt Trump. Någon riktigt hållbar lösning på Irans kärnvapenhot har inte uppnåtts snarare har Iran kommit närmare som kärnvapennation.

Trump har bland annat hävdat att Iran är en terrorregim som stödjer terrororganisationer som Hizbollah, Hamas, talibanerna och al-Qaida. De har under åren ”bombat amerikanska ambassader” och ”mördat hundratals amerikaner”. Israel genom Netanyahu påverkade Trump att lämna avtalet.

Iran är inte samma land som för 5 år sedan. Sanktionerna har försämrat ekonomin och bara stärkt de konservativa.

President Biden och hans rådgivare samtalar just nu med sina allierade om också andra delar, som Irans missilprogram och relationer till grannar, ska ingå i ett eventuellt förlängt avtal.

NATO                                                                                                                    

Skakigt värre har det varit mellan medlemmarna i NATO på senare år, då USA:s president Donald Trump flitigt kritiserat hur mycket – eller snarare lite – de europeiska NATO-medlemmarna lägger på sitt försvar. Ett annat tonfall är att vänta nu när Trump har lämnat sin post.  En återgång är att vänta till bättre relationer mellan medlemmarna, samtidigt som det grubblas över hur det framtida samarbetet ska fungera.

Joe Biden är en stark NATO-anhängare. Han känner väl till Nato och det är bra för oss alla, säger generalsekreterare Jens Stoltenberg.

 EU

Relationen mellan USA och EU har under Trump varit på sin lägsta nivå sedan slutet av Kalla Kriget. Trump är den första USA President som aktivt har motarbetat gemensamma transatlantiska värderingar. Han har sett EU som ett hot och sått splittring inom EU.                                                                              Tidigare har meningsskiljaktigheter avsett policyfrågor. Under Trump har det istället gällt nya handelstariffer, utträde ur NATO, isolationism och att föredra Kina och Ryssland framför Europa. Trumps stil och bristande popularitet har varit en otrevlig realitet I Europa. Med Joe Biden får Europa tillbaka en sann Europavän med irländsk bakgrund!

RYSSLAND

USA har fört en tuff retorisk linje mot Ryssland men också infört många restriktioner. Donald Trumps tillträde som president i USA 2017 skapade oro i Ukraina på grund av hans uttalade skepsis till Nato och antydningar om att USA inte självklart skulle komma till de östeuropeiska ländernas räddning vid en kris. Hans varma ton gentemot den ryske presidenten Vladimir Putin spädde på oron att Ukraina kan lämnas åt sitt öde. Senare har Trump visat större intresse för Östeuropa men i första hand för länder, inte minst Polen, som är intresserade av att köpa amerikanska produkter och tjänster.

Efter det historiska mötet mellan Trump och Putin i Helsingfors i juli 2018 var båda eniga om att mötet varit en succé men vad som hände på mötet vet man fortfarande inte så mycket om. I USA fick president Trumps uppträdande hård kritik inte minst för sitt kontroversiella uttalande om eventuella brott i samband med Rysslands inblandning i presidentvalet 2016; ”Jag ser ingen orsak varför Ryssland skulle ha blandat sig i valet”. I USA ser man det helt klarlagt att det fanns en rysk inblandning i valet 2016 men president Trump ansåg att Putins dementi var kraftfull.

I synnerhet de amerikanska journalisterna var chockerade över hur president Trump kunde stå och förneka sin egen underrättelseorganisation. Tillbaka i USA – men först då – förklarade Trump att han sade fel på presskonferensen!

USA har dragit sig ur alla kärnvapenavtal mellan länderna utom NYA START som reglerar ländernas strategiska kärnvapenarsenaler.

Avtalet NYA START löper ut i februari 2021 och Ryssland har föreslagit en förlängning av avtalet med ett år. De uppger att de är redo att ingå en politisk överenskommelse med USA om att frysa båda sidors befintliga kärnvapenarsenaler och att de är beredda att träffas omedelbart för att slutföra ett ”verifierbart avtal”. Det är oklart om USA och Ryssland kan komma överens om en förlängning – situationen är oförutsägbar.

Nedrustningsavtalet INF, som slöts med dåvarande Sovjetunionen under kalla kriget 1987, förbjuder markbaserade medeldistansrobotar men avtalet löpte ut i augusti 2019 och har inte förnyats!

”Alltför länge har Ryssland ostraffat kränkt INF-avtalet, genom att i hemlighet utveckla och sätta in ett förbjudet robotsystem som utgör ett direkt hot mot våra allierade och våra styrkor utomlands”, meddelade Donald Trump .

Amerikanska myndigheter har under 2020 utsatts för en cyberattack utförd av ryska hackare som agerat på uppdrag av den ryska staten, enligt Washington Post. Olagliga intrång, vilka utreds av FBI, ska ha pågått i flera månader innan den upptäcktes.
Bland de drabbade myndigheterna finns finans- och handelsdepartementen, liksom flera andra amerikanska myndigheter, enligt tidningen.

Den amerikanska säkerhetsmyndigheten Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (Cisa) har bekräftat att statliga nätverk har angripits hackare!

Det mest anmärkningsvärda är att Donald Trump har varit helt tyst om detta angrepp!                            

KINA

Under senare år har relationen mellan USA och Kina försämrats. Den präglas idag av en djupare ömsesidig misstro. Delvis är det en följd av USA:s president Donald Trumps agerande, men på ett djupare plan handlar det om den pågående maktförskjutningen mellan USA och Kina. Coronapandemin har ytterligare tydliggjort motsättningarna mellan dessa båda länder då Kinas hantering har visat sig överlägsen den i USA. Trump har dessutom beskyllt Kina för att ligga bakom spridningen av sjukdomen.

Dessutom har Trump startat ett handelskrig mot Kina och höjt tullarna gentemot kinesiska produkter flera gånger om. Då det är USA som importerar mest är det också USA som har störst möjlighet med ett handelskrig i syfte att skada Kina ekonomiskt. Då Kina är ett land som redan är protektionistiskt och USA:s export till Kina inte alls är av samma grad som Kinas till USA är Kinas möjligheter att bedriva ett handelskrig mot USA betydligt mindre. Något som Kina däremot kan använda sig av gentemot USA är ägandet av en stor del av den amerikanska statsskulden. Det stora innehavet av statsskulden kan ge Kina inflytande över USA:s utrikes- och handelspolitik!

USA, Japan och tio andra Stillahavsländer ingick 2016 en överenskommelse om ett frihandelsavtal, det så kallade Transpacific Partnership mer känt som TPP. Det ansågs då vara det största regionala frihandelsavtal som någonsin slutits och som skulle knyta ihop länderna runt Stilla havet.

Innan avtalet hade kommit på plats drog Trump ur USA eftersom han ansåg det orättvist mot amerikanska arbetare och jordbrukare. Senare skrev elva länder med Japan i spetsen under en uppdaterad version av frihandelsavtalet TPP.

Ett av världens största frihandelsavtal, RCEP, skrevs nyligen under av 15 länder i Sydostasien och Stillahavsregionen. När avtalet träder i kraft kommer det innebära att en rad tullar och handelshinder mellan länderna i regionen försvinner och att Kina ökar sitt inflytande i regionen.                                                  Handelsavtalet RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) omfattar de tio medlemsländerna i den sydostasiatiska organisationen ASEAN plus Kina, Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland. Det betyder att över 2,2 miljarder av världens befolkning berörs av avtalet och att det blir det största handelsavtalet vad gäller den sammanlagda ekonomin och tar Asien ett steg närmare mot att bli en frihandelsunion som EU och Nordamerika.

Trump har fått hård kritik för att Kina fick en strategiskt viktig gåva gratis då USA drog sig ut ur TPP, eftersom kinesernas ställning förstärktes kring Stilla havet på amerikanernas bekostnad.

TPP med USA i spetsen skulle ha blivit världens största handelsavtal, men i stället är det nu det nya avtalet RCEP med Kina i förarsätet som blir det största handelsavtalet någonsin.

USA har under tiden med Trump mer och mer gått över till BILATERALA avtal.

Medan världsekonomin under 2020 minskade så var Kina ett av de få länder vars ekonomi växte!

Intressant är också att Kina under de senaste 25 åren har satsat stort på handel i Mellanöstern medan USA samtidigt har varit involverade i olika krig i regionen!

Trump har kritiserat Kinas hantering av situationen i Hongkong och skyllt den pågående Coronapandemin på Kinas hantering av de ursprungliga virusutbrotten i landet.  Det är därför inte så konstigt att kinesiska UD har känt sig tvingade att markera mot USA att de ska hålla sig borta från det man kallar ”Kinas inre angelägenheter”, det vill säga Hongkong, Xinjiang och Taiwan.

NORDKOREA

Nordkorea är världens mest slutna land, en diktatur styrd av Kim Jong-Un. Samhället är militariserat och människorna strängt övervakade. Nordkorea har kärnvapen och har länge varit inbegripet i en bitter konflikt med USA och Sydkorea. Ekonomisk kollaps har lett till svält och desperation. All opposition har krossats med arbetsläger och avrättningar. Sedan 2016 har landet genomfört sju provsprängningar och Nordkorea har troligen utvecklat långdistansraketer som kan nå USA:s territorium. Världssamfundet har svarat med allt strängare sanktioner.

En militärparad med uppvisning av nya ballistiska robotar avslutade nyligen en partikongress för Nordkoreas regerande arbetarparti. Uppvisningen kan ses som ett försök av den isolerade diktaturen att sätta press på USA s nya President.

Donald Trumps försök att nå en överenskommelse med Kim Jong-Un om att arbeta för en total avveckling av kärnvapnen på Koreahalvön har kapitalt misslyckats.

AFGHANISTAN

Ett av världens längsta krig kan vara på väg mot sitt slut. Förutsatt att talibanerna upprätthåller sin del av det avtal som slöts i februari 2020 i Doha mellan USA och den afghanska talibanrörelsen. Enligt avtalet ska samtliga soldater från USA och NATO lämna senast sista april i år. Reträtten är inte populär inom den politiska och militära eliten i Washington men en del minskningar har redan genomförts. I dag finns 2.500 amerikanska trupper kvar i landet. Sammanlagt 38 länder deltar i NATO operationen varav 16 soldater från Sverige.

Avtalet kommer emellertid inte innebära omedelbar fred i det krigshärjade landet. Den politiskt svaga afghanska regeringen har inte varit direkt delaktig i förhandlingarna, men avtalet mellan USA och talibanerna innehåller en färdplan för framtida förhandlingar mellan president Ashraf Ghanis administration och talibanerna.

Talibanerna har inte upphört med sina attacker mot regeringsstyrkorna i stället verkar attackerna ha trappats upp.

Talibanerna förväntas lova att utländska terrorister inte ska få använda Afghanistan som fristad. Jihadiströrelsen al-Qaida som låg bakom attackerna mot tvillingtornen i New York den 11 september 2001 hade sin bas i Afghanistan. Något som var en starkt bidragande orsak till den amerikanska invasionen av landet senare samma år.

USA har meddelat att landet inom några månader efter undertecknandet börjar avveckla sin militära närvaro genom att i ett första steg trappa ner från dagens 12.000-13.000 till 8. 600 soldater.

NATO och USA ska inom kort fatta beslut om Afghanistan. De måste ta ställning till om alla utländska trupper ska dras bort som planerat den sista april i år eller om styrkorna stannar kvar för att förhindra att talibanerna tar över landet igen. Just nu tyder allt på att det 20 år långa kriget mal på och sannolikt förvärras i år. Det är kvinnor, flickor och etniska minoriteter som betalar det högsta priset. Talibanerna har berättat att kvinnor har rättigheter inom Islam även när Sharialagar återinförs!

NATO s generalsekreterare Jens Stoltenberg poängterade nyligen att USA och NATO gick in i Afghanistan tillsammans efter NINE ELEVEN (2001) och ska lämna landet tillsammans.

Smugglingen av narkotika är mer omfattande än på många år. Tidigare har det varit en stor fråga för USA men inte under Trump!

SAUDIARABIEN

Samarbetet med USA har varit av avgörande betydelse alltsedan det moderna Saudiarabien grundades och olja hittades på 1930-talet. USA har köpt en stor del av sin olja från Saudiarabien som i sin tur är beroende av USA för sin säkerhet. Trots det oljerika kungadömets hårdföra tolkning av Islam är landet en viktig partner till USA!

USA:s starka stöd för Israel har inte hindrat samarbetet, tvärtom har USA tryckt på för att uppnå ett närmande mellan Israel och Saudiarabien. Men opinionsläget på hemma­plan och utvecklingen i regionen gör relationen till USA till en balansakt för den saudiska regeringen.

När Kung Salman tillträdde i jan 2015 utsåg han också en av sina söner Mohammed bin Salman (MBS) till ny försvarsminister, särskild rådgivare samt chef för hovet och ett nyinrättat råd för ekonomi och utvecklingsfrågor.

Donald Trumps första utlandsresa som president gick märkligt nog till Saudiarabien. Motivet ska enligt Trump ha varit stora vapenaffärer men andra menar att det också har att göra med Trumps egna företagsintressen.

USA har under Trump backat upp Saudiarabien militärt både gentemot Iran och i Jemen!  I Jemen leder landet en arabisk allians som, sedan 2015, stödjer Jemens regering i kriget mot Huthirebellerna, som i sin tur backas upp av Iran. USA stödjer alliansen med såväl underrättelseuppgifter som bränsle och precisionsvapen.

Som tack för USA:s militära uppbackning av Saudiarabien, har kronprins Mohammed bin Salman erkänt att regimkritiske exilsaudiern Jamal Khashoggi mördades på Saudiarabiens konsulat i Istanbul den 2 oktober 2018. Prinsen förnekar dock all kännedom om dådet och tar bara på sig ansvaret i form av att han som landets försvarsminister hade befälet när mordet inträffade. Amerikanska underrättelseorganisationer anser dock att prinsen mycket väl visste vad som skulle hända. Donald Trump har undvikit att kritisera prinsen!

När Joe Biden tillträdde som president stoppade han omedelbart försäljning av precisionsvapen till Saudiarabien till följd av de många civila dödsoffren i kriget i Jemen.

För att blidka president Biden är nu Kung Salman ansvarig för kontakterna med USA istället för prinsen, MBS, som under Trumps presidentperiod.

JEMEN

Inbördeskriget i Jemen som startade 2015 mellan regeringstrupperna och Huthirebellerna har blivit ett krig genom ombud. Saudiarabien med hjälp av amerikanska vapen stöder regeringstrupperna och Iran stöder Huthirebellerna. Som ett av sina sista utrikespolitiska initiativ förklarade Trump Huthirebellerna som en terroristorganisation. Samtidigt som kriget rasar står Jemen på gränsen till en svältkatastrof. Miljontals människor behöver akut hjälp vilket enligt hjälporganisationer försvåras av stämpeln på rebellerna. President Biden drog som en av sina första åtgärder tillbaka terrorstämpeln och har också stoppat leveranser av vapen till Saudiarabien.

ISRAEL

I augusti 2019 påstod Donald Trump att han är den mest pro-israeliska amerikanska presidenten någonsin. Han påstod samtidigt att demokraterna försöker förstöra den speciella relation som finns mellan Israel och USA. Judiska ledare i USA protesterade mot hans uttalande!                                                         Trots stora skillnader i uppfattningar mellan Obama och Nethanyahu över Iran och andra frågor skrev de båda ledarna 2016 under ett Memorandum of Understanding (MOU) där USA lovar 3,8 miljarder dollar årligen i militärhjälp för de närmaste 10 åren.                                                                                                              I januari 2020 hävdade Israels Premiärminister Benjamin Netanyahu att Trump är: ”Israels bästa vän i Vita huset någonsin”.

Bakgrunden är att USA har flyttat sin ambassad till Jerusalem, att USA erkänner att Golanhöjderna är en del av Israel och att USA har sagt upp Kärnvapenavtalet med Iran.

I januari 2020 lade Donald Trump fram en fredsplan för Mellanöstern. Svärsonen Jared Kushner hade varit med och utarbetat den. Planen ledde ingen vart, kanske främst för att den inte alls var förankrad på den palestinska sidan.

Istället för att försöka förverkliga januari-planen gick Trump och Kushner vidare och nådde ett genombrott. Förenade Arabemiraten (med bland annat Abu Dhabi och Dubai) och Bahrain träffade fredsavtal med Israel. Senare har också Sudan och Marocko normaliserat banden med israelerna. Dessa avtal har träffats tack vare mycket förmånliga avtal med USA!

En diplomatisk triumf för såväl Donald Trump som Benjamin Netanyahu eftersom både strävade efter att bli omvalda.

President Biden och hans regering har senare accepterat flytten av ambassaden och godkänt Israels annektering av Golanhöjderna åtminstone så länge som Assad sitter kvar som president i Syrien. Däremot har Biden ifrågasatt flera av de förmånliga avtal som Trump lovade för att dessa länder skulle erkänna Israel!

Det lär dock dröja innan Saudiarabien uppgraderar sina inofficiella förbindelser med Israel till officiella. Men det finns andra stater som kan komma att göra det. Och till och med Saudiarabien har upplåtit sitt luftrum för den nyetablerade flygförbindelsen mellan Tel Aviv och Dubai. För gulfstaterna handlar det delvis om pragmatism. Israel har högteknologiska produkter och expertis samt inflytande i USA

Palestiniernas president Mahmud Abbas och hans talespersoner har beskrivit den arabiska kovändningen som såväl ett svek som ett knivhugg i ryggen! Känslan är välbekant hos palestinier sedan flera arabländer skaffat sig andra prioriteringar! Palestinierna har fått mycket ekonomiskt bistånd, men samtidigt har Saudiarabien motverkat krav på total isolering av Israel.

TURKIET OCH SYRIEN

USA har infört sanktioner mot NATO landet Turkiets vapenindustri för att landet köpte det ryska luftvärnssystemet S-400. USA har tidigare på grund av köpet deklarerat att det är uteslutet att Turkiet får köpa det nya stridsflygplanet F-35 som planeras bli NATO s primära stridsflygplan de kommande decennierna. Det ryska luftvärnssystemet S-400 anses vara världens mest avancerade luftvärnssystem, och är både billigare och har högre kapacitet än det amerikanska Patriotsystemet som bland andra Sverige har köpt.

Våra politiker i både Europa och USA säljer varje år avancerade vapen, högteknologiska övervakningssystem, attackhelikoptrar och de senaste versionerna av dödsbringande missiler och bomber till det sedan tio år islamistiska Turkiet på grund av deras NATO medlemskap.

Turkiets President Erdoğan hävdade att Turkiets militära mobilisering i nordöstra Syrien i oktober 2019 gjordes för att skapa en säker zon för miljoner syriska flyktingar, som kommer från områden öster om Eufrat, att återvända till sina samhällen. Donald Trump gav sitt stöd utan att koordinera med sina allierade inom NATO och drog tillbaka de amerikanska trupperna i nordöstra Syrien inför Turkiets offensiv. Området hade dittills varit kontrollerat av de kurdiska styrkor som stridit på USA s sida.

Kurderna slogs mot IS för hela världen och deras styrkor förlorade över 11 000 kvinnor och män när de bekämpade världens farligaste och grymmaste terrorsekt. Och i Rojava i västra Kurdistan hade kurderna skapat ett samhälle där kvinnor och män har samma rättigheter och där minoriteter inte förföljs. Donald Trump hade tidigare hotat Turkiet med kraftfulla ekonomiska sanktioner som skulle kunna ”förinta” landets ekonomi om Turkiet agerar oacceptabelt. Reuters rapporterade att ungefär 100 000 människor, de flesta kurder, lämnade sina hem i området när Turkiet inledde anfallen.

Trumps och Vita husets svek mot det kurdiska folket som stridit tillsammans med USA i Syrien kommer att skapa djupa och oförglömliga sår inte bara hos kurder, utan även i resten av världen. USA och västvärlden är inte att lita på när de hellre stöttar Turkiet som i många år sponsrade och beväpnade jihadisterna i terrorsekten IS.

Hoppet om ett eget land för Kurderna för deras insatser mot terrorsekten IS verkar långt borta!

Europa, inklusive Sverige, hade precis gett många miljarder till Turkiet för att förhindra att syriska krigsflyktingar kom in i Europa.

UNGERN

Europas nationalistiska, populistiska och ultrakonservativa partier har haft Trumps framgångar som inspirationskälla. Det gäller inte minst Viktor Orban i Budapest och hans parti Fidesz som står för värdekonservatism, nationalism och EU-skepticism.

POLEN

Regeringspartiet Lag och Rättvisa har kritiserats inom EU för vad man sett som en nedmontering av rättsstaten och de demokratiska värderingarna men har omhuldats av Trump. Politisering av de oberoende domstolarna har väckt stor debatt.

TYSKLAND

Omkring 12 000 av de totalt 34 500 amerikanska soldater som är stationerade i Tyskland ska dras tillbaka, det meddelade USA:s försvarsminister i juli 2020. Som skäl för beslutet uppger president Donald Trump att Tyskland inte bidrar tillräckligt till försvarsalliansen Nato.                                                                              Av de närmare 12 000 soldaterna som ska lämna Tyskland kommer drygt hälften att återvända till USA. Övriga kommer att stationeras i andra Natoländer, som Belgien, Italien och Polen. Kvar i Tyskland blir omkring 25 000 amerikanska soldater.

USA har i dag totalt 47 000 militärer och civil personal stationerad i Tyskland. USA:s truppnärvaro där har av väst setts som en säkerhetspolitisk hörnsten under hela efterkrigstiden. Tyskland är också en knytpunkt för amerikanska operationer i Mellanöstern och Afrika.

22 republikanska kongresspolitiker skriver i ett brev till presidenten att beslutet är ”en gåva till Ryssland” och hotar USA:s nationella säkerhet.

President Biden har redan ändrat på beslutet!

BRASILIEN

Brasilien är en jätte både geografiskt och ekonomiskt. Det omfattar större delen av Amazonas och rymmer hälften av Sydamerikas befolkning. Landet är det enda portugisisktalande på kontinenten.                                                                            Likheterna mellan Donald Trump och Brasiliens president Jair Bolsonaro är slående.

Båda driver en fiendeskap mot de medier som agerar kritiskt oberoende som CNN, The New York Times och Folha de São Paulo.

Båda har tonat ned betydelsen av Coronapandemin och som konsekvens av detta ligger båda länderna i topp vad gäller sjuka och döda.

Båda förnekar att det är människan som ligger bakom klimatförändringarna.

Brasiliens president har hävdat att skogsbränderna i Amazonas var naturliga för säsongen och beskyllde sedan regeringsfientliga organisationer för att ligga bakom dem. För det hyllas han av USA:s president Donald Trump:  ”Jag känner honom väl. Han jobbar väldigt hårt med bränderna i Amazonas och gör ur alla aspekter ett stort jobb för Brasiliens folk. Han och hans land har det fulla och kompletta stödet från USA!”

MEXICO

Löftet att bygga en mur vid gränsen mot Mexico och kräva att Mexico ska betala för muren anses som kanske det viktigaste löftet som Donald Trump utfäste innan han blev vald till president. Trump har varit fast besluten att förlänga muren för att hindra de hundratusentals människor som illegalt tar sig från Mexiko till USA varje år och dessutom minska inflödet av narkotika.

Nedgången i antalet räknas allmänt som en framgång för Trump men enligt gränsmyndigheterna ska nedgången också bero på den överenskommelse som USA har träffat med Mexiko om att skärpa gränskontrollen söderifrån, vid vägar och floder och på bussar, in i Mexiko från Guatemala. Samtidigt har USA tvingat tiotusentals asylsökande att vänta i Mexiko på besked om deras ansökningar godkänns.

Under tidigare presidenter gav USA bistånd till olika länder för att människor ska kunna stanna i sina hemländer!

Som en av sina sista åtgärder som president besökte Trump gränsen mellan USA och Mexico. Enligt Trump har ca 75 mil mur eller höga stängsel byggts under hans tid som president men Mexico har inte betalat för muren.

Knarksmugglingen har heller inte minskat eftersom den sedan länge sker på annat sätt.

Ett nytt modernare frihandelsavtal USMCA har träffats mellan USA, Mexico och Kanada. Avtalet ersätter NAFTA (North American Free Trade Agreement) som har varit ikraft mellan de tre länderna sedan 1994.

Trump har i sin retorik menat att USA s arbetare tidigare varit stora förlorare!

PERU

Landet har sedan 2016 haft fem olika presidenter. Korruptionsanklagelser har haglat. Den som har försökt att stoppa korruptionen har motarbetats. Tidigare USA presidenter brukar kritisera länder med omfattande korruption men inte Trump.

CUBA

Trumps hårda retorik mot regimen men utan handling har haft inrikespolitiska orsaker. Trump har varit beroende av att vinna valet i Florida (29 elektorsröster) där många exilkubaner bor. Trump vann valet i Florida 2020!

VENEZUELA

Trumps hårda retorik mot regimen men utan handling har haft inrikespolitiska orsaker. Trump har varit beroende av att vinna valet i Florida (29 elektorsröster) där många exvenezuelaner bor. Trump vann valet i Florida 2020!

SAMMANFATTNING

Min sammanställning bygger på mina personliga iakttagelser och upplevelser av hur Donald Trump har påverkat mitt välbefinnande.

Jag tror att vi kan vara överens om att världen inte har blivit lugnare och tryggare efter fyra år med Donald Trump som mäktigast i världen.

Nog är det så att Trumps bristande erfarenhet av politik och diplomati har satt spår som ännu är svåra att överblicka.

Hans behov av att vinna på någon annans bekostnad passar inte in i världssamfundet.

I de flesta fall är det befolkningen i USA som har fått känna av Trumps oberäknelighet, inte minst genom sociala medier, men vi andra har också fått vår beskärda del.

Hans mantra ”Make America Great Again” låter bra om det inte hade varit för att det har ägt rum på andras bekostnad, Win/Lose istället för Win/Win

Jag är medveten om att Afrika saknas i denna sammanställning men jag tycker inte att Afrika har varit på Trumps prioriteringslista – kanske för att Trump inte har någon egen affärsverksamhet på den kontinenten!

Tomas Junglander

stjaernorp@telia.com

22 feb 2021

Om Lennart Johansson och andra framgångsrika idrottsledare

Det är helt möjligt att Lennart Johansson var mannen med ett fast ärligt handslag, den som stod vid sitt ord och inte nedlät sig till fult spel. Men att teckna en persons hela historia i en tid av sorg är aldrig bra, menar DN:s sport och tv-krönikör.

Representanter för AIK har tagit fasta på det och skriver väl balanserade minnesord utan överdrifter. Samtidigt har flera sportjournalister redan utnämnt Lennart Johansson till Sveriges störste idrottsledare genom tiderna. I det ena fallet tillsammans med Sigfrid Edström i det andra fallet tillsammans med Arne Ljungqvist. Jag respekterar vars och ens uppfattning!                                               Att okritiskt utnämna Lennart Johansson till den störste är dock att förminska flera övriga ledare som enligt min mening gjort lika stora insatser inom respektive område.
Jag kan personligen tillföra ett stort antal skickliga ledare, friidrottens Bo Ekelund, skidornas Sigge Bergman, skridskons Sven Låftman och fotbollens Torsten Johansson, Eric Persson och Gunnar Göransson. Då har jag inte ens tillfört någon nu levande ledare.

Jag har studerat ledarskap inom näringslivet, idrotten och politiken i såväl Sverige som utomlands under minst 40 år men jag kan inte med någon säkerhet framhäva någon framför de andra. Ledarskap har många dimensioner. Det handlar inte bara om hur verksamheten utvecklas och skördar framgångar utan också om vilket arbete och vilka insatser som bedrivs för att främja idrotten även utanför organisation och arenor. Det verkliga resultatet visar sig ofta först långt efter att man har avgått!

Som framgår av minnesorden skrivna av AIK s representanter höll Lennart Johansson ihop klubben, undvek konkurshot och ledde omvandlingen. Även tiden efter ordförandeskapet påverkade han på inofficiella vägar arbetet i AIK på samma sätt som han senare, efter ordförandeskapet i Fotbollförbundet, påverkade arbetet inom svensk fotboll. Hans 14 år som ordförande i AIK blev dock inga sportliga glansår.
Under Lennart Johansson tid som ordförande i Sv. Fotbollförbundet 1984-90 hade Sveriges landslag inte heller några större framgångar. Det smittade av sig på publiksiffrorna i Allsvenskan. Sverige var inte med i VM 1986 och 1990 förlorade vi alla tre gruppspelsmatcherna. Jag kan inte se att klubbfotbollen i Sverige under den här tiden utvecklades positivt på något avgörande sätt. IFK Göteborg var det enda undantaget med stora framgångar i Europaspelet. Deras framgångar ska i första hand tillskrivas Sven-Göran Eriksson, Gunder Bengtsson och deras ledarstab. Succé för landslaget blev det först 1994 vid VM i USA med Tommy Svensson som framgångsrik ledare.

Redan när Lennart Johansson tillträdde som UEFA-president 1990 fanns livliga diskussioner om att hjälpa huvuddomaren med granskning av svårbedömda situationer med elektronikens hjälp. Vi vet nu att det tog många år innan videodomarsystemet, VAR, utvecklades i Nederländerna i början av 2010-talet.  Med det vill jag ha sagt att förändringsbenägenheten inom den konservativa fotbollen är låg. Därför var det givetvis en bragd av Lennart Johansson, hans generalsekreterare och deras experter att förhandla fram och lansera Champion League redan 1992. Det bör dock påpekas – utan att förringa prestationen som sådan – att det handlade om en utveckling av Europacupen för mästarlag som hade startats redan 1955. Den tekniska utvecklingen har sedan starkt bidragit till att utveckla Champion League till vad den är idag. Effektivare distribution av fotboll via TV och andra medier tillsammans med reklam och spelsajter har varit avgörande för utvecklingen, inte minst den ekonomiska.                                                                                                                                                                                                                   Att få till stånd ett lönetak inom Europas toppklubbar var en fråga som Lennart och hans stab brottades med hela tiden. Säsongen 2005/2006 lyckades man! Beslutet var historiskt. Aldrig tidigare hade de europeiska klubbarna gjort gemensam sak och infört lönebegränsningar. Sedan dess har kreativiteten varit stor när det gäller att ”lura systemet”!

                                                                                                                                                   GUNNAR GÖRANSSON förtjänar ett eget kapitel eftersom han är ganska okänd i Sverige. Han nådde sina framgångar utomlands precis som många av våra främsta fotbollsspelare.
Gunnar Göransson spelade fotboll i IFK Norrköping under senare delen av 1930 talet. Efter några år som lärare på Solbacka flyttade han till Peru och inledde sin karriär inom näringslivet. Väl där fångades han upp av Elof Ericsson VD på FACIT AB (Åtvidabergs Industrier) och ordförande i Svenska Fotbollförbundet (1937-1949) och blev erbjuden chefskapet för det nyöppnade dotterbolaget i Sydamerika med placering i Rio de Janeiro. Ett arbete som han hade fram till slutet på 1960 talet.
Gunnar blev tidigt engagerad i CR Flamengo i Rio de Janeiro och var under många år Vice Ordförande – så högt man kan komma som utländsk medborgare. Han fanns i organisationen under hela 1950 och 1960 talen. Flamengo var då precis som nu ett av Brasiliens bästa och populäraste klubblag!

FIFA KONGRESSEN 1950
Han gjorde sina första avtryck som värd för det svenska laget under VM i Brasilien 1950. Jag vågar nog påstå att Gunnar Göransson hade ett avgörande inflytande på beslutet att ge Sverige värdskapet för VM 1958. Vid FIFAs kongress i Rio de Janeiro 1950, där beslutet fattades, fanns Gunnar hela tiden i bakgrunden. Genom lokalkännedom, kontaktnät, språkkunskaper och inte minst gedigna fotbollskunskaper stöttade han den svenska delegationen. Hans kontakter med andra delegater från Sydamerika och Europa var också omfattande.

Gunnar Göransson arrangerade en mängd turnéer för svenska och europeiska klubbar i Sydamerika och för brasilianska i Europa mellan 1951 och 1965. Hans eget lag CR Flamengo var först ut och mötte IFK Norrköping på Idrottsparken redan 1951!
Det var inte bara till västra Europa som de brasilianska lagen Flamengo, Botafogo, Santos, Fluminense och Vasco da Gama reste och spelade tack vare Gunnars arrangemang. De besökte också en rad kommunistiska länder. I Moskva blev Gunnar mottagen som en diplomat vilket gav honom många fördelar! En väldigt viktig partner i arrangemangen var flygbolagen! Utan hjälp med flygbiljetter hade många klubbar inte haft råd att resa till Brasilien eller att ta emot brasilianska lag i Europa.

VM I FOTBOLL 1958                                                                                                   Gunnar fick successivt mer inflytande i den brasilianska fotbollen och 1958 var han värd för det Brasilianska laget under VM i Sverige. Det Brasilianska laget hade sin bas i Hindås utanför Göteborg. Det är väl känt att lokalbefolkningen och spelarna umgicks på ett mycket harmoniskt och nära sätt. Det är mindre känt att Gunnar Göransson både före avresan till Sverige och i Sverige hade regelbundna genomgångar med hela truppen om den svenska mentaliteten och hur man uppträder i Sverige. Andra utländska lag höll sig mer isolerade från lokalbefolkningen. Den enorma popularitet som det brasilianska landslaget uppnådde i Sverige kan delvis förklaras av Gunnar Göranssons ingående förberedelser. Under turneringen hade Gunnar full information om de svenska spelarna vilket kom väl till pass i VM finalen. Han kände till alla spelares styrkor och svagheter, och inte minst, han kände till skadeläget hos de spelare som Sverige ställde upp med i finalen. Enligt mina källor hade den svenska ledningen inte på långa vägar samma information om de brasilianska spelarna!
Efter att det brasilianska landslaget vunnit VM guld i Sverige med Gunnar som värd och ledare stod han på topp i Brasilien både som företagsledare och fotbollsledare.
Kanske är Börje Lantz Sveriges första kända fotbollsagent/-promotor men i så fall är han det tack vare Gunnar Göransson. När Börje Lantz kom till Brasilien efter fotbolls VM 1958, inbjuden av Gunnar, var det Gunnar som introducerade honom i yrket. Börje kom in i bilden tack vare Gunnars ökade arbetsbelastning som VD för FACIT. Deras samarbete gällde inte minst att arrangera turnéer för brasilianska lag till Europa och europeiska lag till Brasilien.

Gunnar Göranssons sista stora insats med koppling till Sverige ägde rum 1966 då han ordnade så att det brasilianska laget laddade upp i Åtvidaberg inför VM i England och med samma öppenhet mot lokalbefolkningen som åtta år tidigare i Hindås! Känt är hur vi ungdomar samlades i Åtvidaberg för att se Roger Magnusson och Garrincha jonglera tillsammans! Roger hade dessutom under vintern 1963/64 varit i Rio och tränat och spelat med CR Flamengo inbjuden av Gunnar.

Rio vintern 1963/64 med fr.v. Gunnar Göransson, Lars-Erik Ahlberg, Roger Magnusson, Pele och Gösta Schmidt.

Ps. Johan Croneman har en viss auktoritet…han har spelat fotboll i IFK Norrköpings pojklag.

Tomas Junglander

2019-07-26

FÖR DIG SOM LIKSOM JAG ÄR INTRESSERAD AV STATISTIK SOM GÄLLER SAMHÄLLSFRÅGOR!

Vi talar oftast om Sveriges befolkning utan att skilja på Svenska medborgare och utländska medborgare!

Av befolkningsökningen netto i Sverige under de senaste åren har ca 80 % varit invandring!

I gruppen utländska medborgare ingår samtliga personer som är folkbokförda i Sverige och inte har svenskt medborgarskap. Om man har arbetstillstånd eller ej är inte relevant för den statistiken. Medborgare från vissa länder (ex de nordiska länderna) har rätt att bosätta sig i Sverige utan att ansöka om varken arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Asylsökande ingår inte i gruppen utländska medborgare eftersom de inte är folkbokförda i Sverige. När de får uppehållstillstånd kan de folkbokföra sig och räknas då med i befolkningen i Sverige.

Asylsökande räknas inte som boende i Sverige och ingår inte i statistiken annat än i den statistik vi har över antalet asylsökande.

52 565 personer var inskrivna i Migrationsverkets Mottagningssystem för asylsökande den 31 dec 2018 (Källa:SCB)

Sedan vet vi inte hur många personer som finns i Sverige utan att vara registrerade här ! Det spekuleras i att antalet uppgår mellan 20 och 40 tusen personer!

2019-03-21/TJ

VILKET ANSVAR HAR (FOLKPARTIET) LIBERALERNA FÖR SVERIGEDEMOKRATERNAS FRAMGÅNGAR?

Vid riksdagsvalet 2002 fick mitt parti Liberalerna 13,4 % av rösterna, Sverigedemokraterna 1, 4%. Vid valet 2018 fick Liberalerna 5,5, Sverigedemokraterna 17,5%. Jag anser att Liberalerna har ett stort ansvar för denna tråkiga utveckling!

Två framstående Liberaler Nyamko Sabuni och Mauricio Rojas fick för 10-15 år sedan klä skott för sina framsynta förslag och blev delvis utmanövrerade för sina åsikter.

Nu många senare ligger deras förslag högt upp på agendan genom Januariöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Liberalernas hade goda intentioner för ett antal år sedan. Partiet nådde sitt sämsta valresultat någonsin 1998 med 4,7 % av rösterna. Sedan genomgick partiet en metamorfos och nådde hela 13,4% 2002. Huvudanledningen var partiets förslag på ett språkkrav i svenska för medborgarskap.

Samtidigt var kritiken stark. Folkpartiet anklagades för ”röstfiske i grumliga vatten”, för att spela på rasistiska och invandringsfientliga stämningar. Språkforskare dömde ut förslaget och sade att det inte finns några bevis för att språkprov ökar integration och språkkunskaper.

Förslaget fick stort genomslag då men genomfördes aldrig efter valet 2006 därför att Allianspartierna inte lyckades enas. Liberalerna prioriterade inte frågan tillräckligt högt i förhandlingarna!

Partiet har senare vid flera tillfällen lanserat frågan om språkkrav i sin retorik men inte fått samma genomslag! Nu genomför alltså en S-ledd regering Liberalernas gamla förslag!

Med nytt självförtroende i ryggen efter valframgången 2002, och med ambitionen att göra skillnad, gav sig partiet på en verklig utmaning, våra Utanförskapsområden!

Arkitekten bakom initiativet var Mauricio Rojas. Han var före sin tid och talade klarspråk redan under det tidiga 2000 talet. Ställ krav och sluta omyndigförklara människor. Han myntade uttrycket ”Utanförskapsområden” och ville prata lösningar för att få in nyanlända i samhället.

Den övertygade marxisten, chilensk flykting, blev liberal och valdes in i Rikdagen 2002 för dåvarande Folkpartiet. Många av hans förslag som då ansågs vara radikala får i dag betraktas som självklara: kriminalisera barnäktenskap, automatisk utvisning för grova icke svenska brottslingar. Han förespråkade att Sverige skulle öka antalet mottagna flyktingar och parallellt ställa tydligare krav på motprestationer för rätt till vistelse i landet, rätt till socialbidrag, barnbidrag etc. Han föreslog ett helhetsgrepp för att bekämpa invandrarnas utanförskap, efterfrågade tydlighet om brottsligheten och pekade på de sociokulturella aspekter som kan förklara skillnaderna i brottsfrekvens mellan olika invandrargrupper.

Liberala ungdomsförbundet krävde hans avgång. Av sitt parti fick han inget stöd! Efter Alliansens valseger 2006 krävde Centerpartiet att Rojas inte skulle få inflytande över integrations- och migrationspolitiken. År 2008 lämnade han Sverige för Madrid!

De svåra ämnen som svenska politiker idag brottas med hade Rojas stor insikt om för över 15 år sedan. Vad hade hänt om Liberalerna redan då hade lyssnat på Rojas och låtit honom fortsätta arbeta med migrations- och integrationsfrågorna?

Partiet gav år 2004 ut en rapport med titeln Utanförskapets karta. Landet delades in i 5000 bostadsområden (SCB:s geografiska mått) för att undersöka hur många av dessa som var drabbade av djupa sociala problem.

Med de kriterier som Liberalerna använde sig av hade antalet Utanförskapsområden ökat från tre 1990 till 128 år 2002. Rapportserien uppdaterades flera gånger och den sista rapporten 2008 visade på en ökning till 156 år 2006. Då slutade Liberalerna att ta fram Utanförskapets karta. Sedan den borgerliga valsegern 2006 hade partiet fått ansvaret för integrationsfrågan men av partiets (läs Mauricio Rojas) många djärva och nydanande idéer på integrationsfronten blev det ingenting. Utslagningsprocessen fortsatte och det visste Liberalernas ledning därför blev det inga nya kartor. Och det är inte något att vara stolt över!

Både tankesmedjan Den Nya Välfärden och Liberalerna har senare uppdaterat utanförskapets karta. Trots samma metod och underlag från SCB har man kommit till olika resultat.

Vi vet nu vad som händer med andra och tredje generationens invandrare när de upplever sig svikna i sin dröm att inkluderas i det nya landet.

Liberalerna var ansvariga för Alliansregeringens misslyckade Integrationspolitik under åtta år (2006-2014). Vi borde ha lärt oss något från de tidigare flyktingströmmarna, efter murens fall 1989 och i samband Balkankriget i mitten på 1990 talet. Dessutom var Liberalernas Cecilia Malmström Kommissarie för asyl- och migrationsfrågor inom EU 2010-2014.

Mellan 2006 och 2010 var Nyamko Sabuni (dåvarande Folkpartiet Liberalerna) Integrationsminister i regeringen Reinfeldt. Hon såg fram emot att rikta fokus mot kvinnor och flickor som drabbas av hedersförtryck – men hon möttes av ointresse och motstånd. Hon ansåg att det svenska samhället måste agera mycket kraftfullare när våldsamma traditioner får fäste. Hennes framsynta idéer vad gäller invandring och integration låg i linje med vad Mauricio Rojas tidigare hade förfäktat. Hon avgick som Integrationsminister 2010!

Sverige saknar idag kontroll på sin yttre gräns och förmår inte ange krav på medlemskap.

Medborgarskapets status ska nu enligt Januariöverenskommelsen stärkas bland annat genom krav på grundläggande samhällskunskap, en tydlig beskrivning av skyldigheter och rättigheter som medlemskap i nationen Sverige innefattar.

Hur hindrar vi ett skuggsamhälle av tiotusendals personer som inte getts rätt att stanna i Sverige men som myndigheterna inte har haft kraft eller politiskt stöd för att hitta och sända tillbaka.                                                                                   Varför har Liberalerna inte drivit på i den frågan!

Ska Sverige ha en meritorienterad invandringspolitik som Kanada där man premierar individer som med sin bakgrund kan väntas ge positiva bidrag till landets välstånd. Eller vill vi åter öppna för en stor sektor med låg produktivitet och låg lön efter att under många decennier ha avvecklat sådana jobb.            Varför har Liberalerna inte tagit ställning?

Nog borde Liberalernas partiledning rannsaka sitt förflutna med tanke på dagens beröringsskräck när det gäller Sverigedemokraterna!

TOMAS JUNGLANDER

2019-02-05

 

 

BOSTADSPOLITIKEN I SVERIGE…och andra bekymmer

Det finns ingen riktig bostadsbrist i Sverige. Vårt problem är att vi använder våra bostäder fel”. Bengt Hansson, nationalekonom och analytiker vid Boverket

Jag är böjd att hålla med! Totalt sett har Sverige ingen bostadsbrist. Däremot finns grupper som kommer i kläm. Jag kan fortfarande erinra mig en tid när egen bostad var en rättighet i Sverige.

Vi har sedan länge en dysfunktionell bostadsmarknad som är skapad av våra politiker i en annan tidsålder och som politikerna både till vänster och till höger har misslyckats med att hantera.

De flesta kommuner uppger att de har brist på bostäder men ända sedan bostadsbristen blev prekär har boven i dramat varit en bostadscirkulation som nästan helt har avstannat till förfång för både unga som gamla.

Med dagens flyttskatt, vid försäljning, lönar det sig inte att flytta från en villa till en nyproducerad bostadsrättslägenhet eller från en stor lägenhet till en liten lägenhet. Hyresregleringen innebär dessutom att attraktiva hyreslägenheter i innerstaden i många fall inte är dyrare än lägenheter i ytterområden.

En fungerande bostadscirkulation skulle frigöra såväl villor till barnfamiljer som lägenheter för ungdomar. Det är anmärkningsvärt att mellan 300-400 tusen villor är ensamhushåll!

Prisökningen på villor och bostadsrätter under 2000-talet har medfört en gigantisk förmögenhetsomfördelning till dem som äger sin bostad i förhållande till dem som bor i hyresrätt. Finansiella ägarbyten mellan de redan gynnade har pressat upp priserna till oanade höjder. Samtidigt pratar politikerna om olika sätt att lösa efterfrågan på bostäder utan synliga resultat. En starkt bidragande orsak till prisökningen har varit avskaffandet av fastighetsskatten.

Enligt Svensk Fastighetsförmedling har bostadsrättspriserna stigit med 82 procent i genomsnitt och villapriserna med 54 procent under den senaste tioårsperioden

Släpps hyrorna lika fria som i övriga Norden, så skulle köerna snabbt krympa ihop till just ingenting. Bengt Hansson menar att det enklaste för politikerna har varit – och är – att ge budskapet att bygga mera, trots att en friare marknad vore bättre. Något som fungerar i övriga Norden men i Sverige finns det alldeles för många väljare som har för mycket att förlora på att stegvis avskaffa hyresregleringen.

I dag har vi amorteringskrav, belåningsgrad, skuldkvot och vi diskuterar utfasning av ränteavdrag för att undvika en framtida bostadsbubbla när det gäller villor och bostadsrätter.

Skuldsättningen fortsätter att öka och de flesta experter är oroliga men bollen ligger hos politikerna och hos dem saknas handlingskraft

Hyrorna för andrahandslägenheter har stigit markant. I genomsnitt är det 65 procent dyrare att bo i en hyresrätt i andrahand sett över hela landet jämfört med ett förstahandskontrakt. Ser man bara till Stockholm är det ännu dyrare över 100 procent i genomsnitt. När kötiderna för bostad i Stockholm i genomsnitt är mellan 8 och 12 år är andrahandsmarknaden i många fall det enda alternativet. Andrahandsmarknadens utveckling är dyster och det är unga i storstäderna som drabbas mest. Det visar en ny rapport från Boverket.

Prisutvecklingen på villor och bostadsrätter har gjort att människor som har råd har skaffat sig en extra bostad som bara används sporadiskt. Det gäller i första hand Stockholm. Människor som flyttar från Stockholms innerstad och har råd behåller gärna sin hyreslägenhet.

Hyresregleringen infördes under Andra Världskriget och Socialdemokraterna frös hyrorna i trettio år. I stället för att avskaffa den har politikerna försökt att bygga bort bostadsbristen med mindre lyckat resultat. Under Alliansregeringen och nu senast under den RödGröna regeringen har bostadsbristen bara blivit större och större på grund av för liten nybyggnation samtidigt som politiska beslut har minskat rörligheten på bostadsmarknaden.

Jag tror att beslutet att avskaffa fastighetskatten och istället införa en låg avgift var direkt avgörande för att Alliansen vann valet år 2006. Avskaffandet av fastighetsskatten hade en avgörande betydelse för den snabba prisuppgången på villor och i viss mån också på bostadsrätter.

De flesta är nog överens om den att skatten var orättvis och därmed skadlig men var det rätt att avskaffa den helt? Med facit i hand kan vi konstatera att resultatet inte blev bra!

För att finansiera borttagandet införde man en flyttskatt på 22 %. Den skatten har resulterat i en inlåsningseffekt som har gjort att många hushåll avstått från att flytta för att slippa den skatten. Detta samtidigt som vi behöver en ökad rörlighet på bostadsmarknaden!

Vi kan konstatera att bostadssituationen i landet inte på något sätt har förbättrats varken under Alliansens åtta år vid makten eller de RödGrönas fyra år. Bostadsbristen är ännu högre nu än före Alliansregeringen. Dessutom är bostadsbristen nu ännu mer akut med tanke på det stora antalet invandrare som kommer till Sverige! Under de senaste åren har invandringen i första hand flyktingmottagningen stått för ca 80% av befolkningsökningen.

Ett skäl till bostadsbristen är att det är svårt att utan subventioner bygga bostäder till en kostnad som vanliga människor har råd att betala. Tidigare gav staten räntesubventioner vid nybyggnation.

Vi har plan- och bygglagstiftning som gör det omöjligt att snabbt få igång byggandet i allmänhet och byggandet av billiga bostäder i synnerhet. Många kommuner saknar dessutom planingenjörer och annan kompentent personal som krävs för att få igång byggnation.

Fastighetsskatt betraktas i de flesta länder som en säker och en långsiktigt hållbar skatt. Hus går ju inte att flytta. Nu när delningsekonomin tar fart och andra skattebaser gröps ur blir en fastighetsskatt ännu mer oumbärlig! Delningsekonomi är marknadsekonomi som utvecklas i snabb takt med transaktioner för tjänster mellan människor utan mellanhänder eller utan traditionella affärsvägar. Teknologi med ökade möjligheter till informationsutbyte har hjälpt till. Vi har redan sett det inom taxinäringen och kortsiktig uthyrning av bostäder.

Den ”bästa” fastighetsskatten som jag känner till har jag hittat i delstater i USA. Fastighetsskatt tas ut som en procentsats av försäljningspriset. Då vet man alltid vilken skatt man får. Skatten är relativt rättvis. Den som har bott i sitt hus i t e x skärgården under hela sitt liv behöver inte oroa sig för vad som händer med skatten när området blir populärt och priserna går upp kraftigt!

Tomas Junglander

2018-10-22